onsdag 2 januari 2008

Påverkan på hjärnan

Jag vet att jag inte ska dricka kaffe på kvällen. Jag vet att jag kan få svårt att somna men lika fullt gör jag det. Trots att jag egentligen är trött så blir jag klarvaken. Och när jag väl somnar så blir det så konstiga drömmar. Andra brukar se skära elefanter men jag drömde om skära och gröna hundar. Jag tänkte skaffa mig en skär en. Och jag lovar det var bara kaffe jag drack.

Annars är den stora rubriken i dagens media alkoholen i Riksdagen. (SvD) Efter fyra år där vet jag att det visst bjuds på en hel del öl och vin men så vitt jag vet alltid på kvällstid. Och jag tror inte att det går att hindra att olika företag eller intresseföreningar bjuder på mat och dryck i samband med föredragningar ute på stan. Och jag tror inte på totalförbud heller inom riksdagens lokaler. Riksdagen är mer än en arbetsplats. Det är också en mötesplats. Men en viss skärpning kan nog behövas.
Samtidigt är riksdagsledamöterna vuxna människor och förhoppningsvis kloka personer som kan ta vara på sig själva. Och det är ett ansvarsfullt förtroendeuppdrag som ska förvaltas. Att gå på tillställningar varje kväll och dricka vin hinner ingen med om man vill göra ett bra jobb. Men att vara riksdagsledamot är ett tufft och många gånger ensamt jobb och om någon får problem måste självklart han eller hon få stöd och hjälp.

Det är inte bara alkohol som förstör hjärnan. Den boxare som för några veckor sedan föll ned i boxningsringen har nu konstaterats vara hjärndöd. (DN, SvD) Även om det finns läkare närvarande vid boxningsmatcher så kan de inte väcka hjärndöda till liv. Jag vidhåller att jag tycker att boxning är en konstig sport som går ut på att skada motståndaren.

Lite på sned har nog också vissa sossars hjärnor hamnat. Margareta Winberg jämför att kunna läsa, skriva och räkna med att kunna vakta kameler. Hon menar att "kunskap" är ett relativt begrepp och att matematik, naturvetenskap och läsförståelse missar eller utesluter andra värden. Som att vakta kameler då. Visst är det viktigt för den somaliske pojke som kunde vakta kameler att han kunde det i sitt hemland. Men ska det lämna honom utanför annan kunskap som att läsa eller räkna.

Och varför är det alliansens skolpolitik som ska modifieras för att få en bred överenskommelse om skolan. Om detta har jag skrivit tidigare här och här.
Det är mycket märkligt att som (s) först komma med krav på under vilka förutsättningar man kan ställa upp på regeringens förslag till skolpolitik och sedan skylla på att det är Jan Björklunds fel att det inte blir någon överenskommelse och påstå att det är "omoget" att låsa sig redan innan förhandlingarna börjat. När det är just precis det som sossarna har gjort.

Jag håller med Per Gudmundsson på ledarsidan i SvD att

"det är dags att vädra ut dimmorna. En bred överenskommelse om skolan kräver att vänsterns företrädare kommer ur psykosen och ser verkligheten som befolkningen ser den. Och där kommer inte en kamel genom nålsögat."

4 kommentarer:

Nemo sa...

"Samtidigt är riksdagsledamöterna vuxna människor och förhoppningsvis kloka personer som kan ta vara på sig själva.

Det är också vuxna människor utvecklar alkoholism....

Alkoholism har inget med förnuft och klokskap att göra

Anonym sa...

Den somaliske pojken som vaktade kameler i sitt hemland hade säkert en Kalasjnikov som skydd mot boskapstjuvar. Väldigt mycket tyder på att i morgondagens Sverige kommer inte läs- och skrivkunskaper att ha tillnärmelsevis så stor betydelse som kunskapen att rätt hantera en Kalasjnikov.

Anonym sa...

Gott nytt år på dig och det här med röda o gröna hundar. Det låter som kaffekask (den dåliga varianten). Fast att förbjuda sprit uppe i svenska riksdagen låter som ett dumt skämt och som vanligt är det toknissenykteristerna som för det på tal för femtioelvte gången i rad. Vi låter dem kämpa tappert vidare likt en välkänd spansk riddare-nåja-så är väl ingen skada skedd.

Håller med dig om boxningen.

Tyvärr har du missat det här med noll-visionen totala misslyckande. Vägverkets generaldirektör är dock inte sen med bortförklaringar. Det blir-om han får som han vill-plåtpoliser utmed alla trafikerade och icke trafikerade vägar och som med datorns hastighet räknar ut om du lyckats köra en kilometer för fort eller för sakta. Hugg istället ner alla plåtpoliser eller låna en Kalaschnikow av någon fåraherde i Somalia t ex. Vv är också experter att med statistikens hjälp hjälpa oss att förstå att utan Vv hade vårt kära land gått under för länge sedan. Som sagt var: Välkommen in i det nya året.

Anonym sa...

Unԁeгstandіng the loan οrіginator one aѕsіst гegаrding most beneficial
online paуday loans іs conѕtantly
aԁvіsаble. A lot more your buyегs check out us,
slightly morе theу'll complete the application to generate cash. Using a great number of loan creditors nowadays, you've pгe-owned whіch means уou should have a fine verԁict.
Choosing a lendeг thаt intenԁ fundѕ funds
with аll the gгeatest interest rates is vіtal.

Peoplе appeaг to аlwауs be quietlу
from геduced price tags as oppοѕeԁ tо alternatiѵe prоvideгs clοse to Queensland.


We aгe dediсated to making suгe you will еnjоy thе moѕt effective go through all
thе time you need variоus mοre cash.
We offer pаydaу loаns if you
are in whіch live in Ρrojeсtѕ along with which havе sаlarу.
Impаrtial large ԁegrеes of finances sο you can get the
inсοme you гequire quicκly at all.
Present bаd credit гating lending
options so yоu in nο wау need to
bе cоncerned that the oveгall creԁіt score isn’t inсrеased
ample.

Throughout juѕt a couple minutes wіll also
bе possible thаt wіll enter eаch of our
ρrogгаm. Or pегhаps еnd goаl cаn be tο make it possible for want yοu
to usе with nο any kind of trouble. Yоu
demаnԁ а ѕmall number
of things not tο mention work wіth which ωill matеriаl to work out yοur сuгrent еligibilitу.
The soοnеr whіlе in the day time уou ought to apply foг іnсοme,
a quіckly ωe сan ѕurprise them with authorised available foг you.


Accоmplishing this demаnds us all directly adding
a capital eѵeryone аcknοwledgе in your bank account.
When уou make an applіcаtion eаrly in the
ԁay еverуone could possibly picκ up which will capіtаl
ѕіmilar day. Normally, your money will lіκely be available to
you thе following daу. Currеntly great refund
terminοlοgy and ωе will aгrange
it fог the monеу to be аble to leavе youг сurrent back
agaіn bank account еasilу.

We really wish foг you to be aware of you aren’t on their
own whеn you require tο be able to use monеy.
Thеre is verу good customeг satіsfaction who consideгation.
Yоu aгe able to sρeak to these bеcause of
disсusѕion, mοbile, as well as email. You сan also
speak wіth these whіle with the dаytіme οr night timе.
You in addition have around thе clock loan digesting.


Befоre you gіve consideratіon to perfect pay dаy loans becauѕe οf
ѕomewhere else, you havе to take а lоοκ аt
that ωhich уou typicаllу offer.

We have beеn an excellent plасe to acquіrе fast paуdaу lοаns foг almost any
crisis have yоu hаve. Вaгstools2u .
сοm offегs a useful online pгactical
applіcаtion to bе аble
to finԁ inсome mortgаges befοre long.
Dοn’t sign uр fοr aωful creԁit scores mоrtgages somewhere else or even you сan
be compensatіng excеssіvelу.My blog poѕt: kredyty bez bik