torsdag 16 juni 2016

Kommunen måste kommunicera med drabbade företag vid förändringar

Idag har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Borås som handlar om hur kommunen ska kommunicera med företagare som kan bli drabbade när kommunen gör större förändringar i gator mm.


Kontinuerligt sker förändringar i gatunätet i Borås. Gator stängs av för ombyggnation eller dylikt. För närvarande, juni 2016, görs omfattande omläggning i centrala Borås och affärsverksamheter vid aktuella gator riskerar förlorade intäkter på grund av problem för kunder att ta sig till affärerna.

År 2014 gjordes en omfattande ombyggnad av gator på Norrby. Ombyggnaden pågick en längre tid. De företag som låg vid den aktuella gatan förlorade intäkter på grund av att deras kunder inte kom fram till affärerna. Enligt uppgift fick de vetskap om ombyggnaden i ett sent skede varför de inte ens kunde planera för händelsen.

Mindre företag har ofta små marginaler varför det kan bli förödande om man under en längre tid inte får några intäkter alls eller betydligt lägre än normalt. Vår välfärd bygger på att det finns företag, små och stora, som skapar jobb och inbringar skattepengar.

Det offentliga måste värna de välståndsbildande krafterna. Den som fattar beslut inom kommunen måste vara medveten om hur en enskild näringsidkare kan drabbas ekonomiskt. Företag som drabbas av någon kommunal åtgärd måste få vetskap om detta i ett tidigt skede för att åtminstone kunna planera sin verksamhet.

När någon större ombyggnad ska göras måste kommunen göra en analys av vilka företag som drabbas och på vilket sätt. Detta måste kommuniceras med de enskilda näringsidkarna. Om det visar sig att det blir alldeles för stora konsekvenser för enskilda näringsidkare måste Borås Stad i samråd med de drabbade undersöka om det finns alternativ till den planerade ombyggnationen som gör konsekvenserna mindre kännbara för affärsidkarna. 

Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta

 Tekniska nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer som påtagligt berör enskilda näringsidkare.