fredag 29 augusti 2014

Valrörelsen i full gång.

Full rulle i valrrörelsen. Borde skriva mer men när kvällen kommer är jag rätt trött. Så även idag men jag ska försöka dokumentera de två sista veckorna i valrörelsen mer regelbundet. Det börjar hetta till nu. Valstuga, brevlådetramp, debatter, samtal, debattartiklar. Däremellan kolla sociala medier vad som är på gång.
Många unga kommer till valstugan och ställer frågor om allt möjligt. Ibland riktigt kluriga frågor. Att det finns hopp om framtiden är helt klart. Idag pratade jag med några unga som gick i 5:e klass och kom från olika delar av världen. Hoppas de även i fortsättningen kommer att hålla samma positiva syn till varandra och fortsätta se värdet av att lära av varandras kulturer. Likaså killarna i ULricehamn som orädda diskuterade skateboard med kommunstyrelsens ordförande. 
Som sagt det finns hopp om framtiden. 
Men det finns orosmoln. Jag blir riktigt bekymrad när vänsterpartiet ställer sina krav om vinstförbud och till och med skriver brev till välfärdsföretag i hotfull ton att det är dags att göra om sitt företag. Helt absurt. Hur ska framtidens äldreomsorg kunna utvecklas om den bara ska göra det med kommunernas begränsade ekonomi. När jag blir gammal vill jag bestämma vem som ska ta torka mig i rumpan. Det ska inte någon kommunpolitiker göra. Jag tror att de allra flesta vill själva kunna välja eller framförallt kunna välja bort när man inte är nöjd. 
Dessutom förolämpar vänsterpartiet alla dem, ofatst kvinnor, som startat företag inom välfärdssektorn med utgångspunkt från en idé om hur man kan bedriva verksamhet på ett annorlunda och mer effektivt sätt.
Beklagligt. Här finns det en uppgift att göra. Fram till valdagen.
Börjar redan i morgon med kampanj på Hässle torg och valstugan. Blir nog lite tid till några timmar i valstugan också. Och så dela lite i brevlådorna.  

torsdag 21 augusti 2014

På rymmen från valstugan eller invigning av världsunik anläggning

Idag invigdes en unik anläggning, AstaZero, som ägs av SP och Chalmers. En provbana där man testar bilar. Ett helt vägnät med olika typer av vägar är uppbyggt mitt inne i skogen. Även en stad finns där. Det handlar om säkerhet. Bilar som kan köra utan förare med t ex radar. Bilar som med särskild utrustning stannar automatiskt vid hinder antingen det är människor eller bilar. Biltillverkare kan hyra in sig och testa framtidens bilar. Jätteintressant och spännande. Förhoppningsvis ger också provbanan ett uppsving för befintliga småföretagare i trakten och fler entreprenörer som vill etablera sig.

Vi fick en intressant uppvisning och här lite bilder från denna och  invigningen av Statssekreterare Håkan Ekengren. 

fredag 8 augusti 2014

Krönika i tidningen NU om ideellt arbete

Krönika i tidningen NU 7/8 om föreningsliv, ideellt engagemang och Överenskommelsen

Civilsamhället, tredje sektorn, idéburen sektor, ideellt arbete, social ekonomi. Kärt barn har många namn även om dessa kanske inte är helt likvärdiga.  Men alla handlar om att enskilda människor och organisationer bidrar till samhällsutvecklingen med sitt engagemang, oftast på fritid och utan betalning. Utan detta engagemang skulle samhället stanna. Det finns uppskattningar som säger att det rör sig om 300 000 årsarbetskrafter. Det är viktigt att vi som politiker inte glömmer bort detta.

Att vara med i en förening bidrar till en meningsfylld fritid, vare sig man är gammal eller ung. Föreningslivet är också en skola i demokrati. Föreningsliv skapar också arbetstillfällen. Idag får många, som annars skulle haft svårt att få jobb, ett jobb i någon förening. I förlängningen ger också det ideella arbetet andra arbetstillfällen. När till exempel en kommun, som Borås, får möjlighet att anordna stora tävlingar, som till exempel SM-veckan denna sommar, så äter, bor och handlar de som kommer hit på orten och gynnar på så sätt det lokala näringslivet. Men utan det ideella arbete som utförs av alla lokala idrottsföreningar och andra volontärer, Borås har en särskild volontärorganisation, hade det inte varit möjligt att genomföra tävlingarna. Arbetstillfällen kan också skapas på landsbygden där föreningar, ibland tillsammans med kommunen och näringslivet, går samman för att rusta upp någon sevärdhet eller göra i ordning en vandringsled. För att på så sätt locka till sig besökare som kanske  också handlar lokalt. 

Västra Götalandsregionen använder benämningen Social ekonomi som alltså inte handlar, som man kan ledas att tro, om socialbidrag eller socialtjänst. Social ekonomi är just föreningsliv och ideella organisationer som inte bara bidrar till att enskilda människor växer utan också att det skapas ekonomisk tillväxt.

Det lönar sig alltså i längden, både socialt och ekonomiskt, att värna föreningslivet och ge bidrag till dessa. Men det är också viktigt att regler och lagar är enkla för föreningar att följa. Verksamheten är det viktigaste i en förening, inte administrationen. 

I den så kallade Överenskommelsen, initierad av Folkpartiet, mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer klargörs spelregler i samarbetet mellan det offentliga och idéburna organisationer och bygger på dialog, kvalité och långsiktighet. Utifrån den centrala Överenskommelsen har också flera regioner och kommuner gjort lokala Överenskommelser. Bland annat är Västra Götalandsregionen och Borås på gång. Överenskommelsen innebär ett synliggörande av det arbete som görs av många enskilda frivilliga krafter. 

Jag har i hela mitt liv, ända sedan jag fyra år gammal följde med min mormor på kyrkliga syföreningen, varit engagerad på ett eller annat sätt i någon ideell verksamhet. 

Jag hoppas att viljan till ideellt arbete inte försvinner. Det gäller att vi alla gamla ”föreningsrävar” hjälper till och för traditionen vidare till nya generationer och att politiken skapar bra förutsättningar så vi även i framtiden har ett rikt och aktivt föreningsliv.

 

tisdag 5 augusti 2014

Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck

Jag har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Borås om att Borås stad bör anställa en strateg som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck

Borås Stad har sedan länge välkomnat människor som sökt sig hit från andra länder och kulturer, antingen som arbetskraftsinvandrare eller som flykting undan krig och förföljelse. Det ska Borås Stad också göra i fortsättningen. Likaså ska Borås Stad stötta människor med rötter i andra kulturer att kunna bevara sin kultur i form av till exempel föreningsverksamhet.

Ibland är dock vissa kulturella mönster, oavsett religion, inte förenliga med svensk lag och då måste också kommunen säga ifrån att det inte accepteras och stötta dem som riskerar utsättas för brott mot dessa lagar.

Sedan länge har det varit förbjudet med könsstympning i Sverige. Det är inte tillåtet, vare sig denna utförs i Sverige eller en svensk medborgare åker utomlands och den genomförs där. Sedan 1 juli i år är det också förbjudet med barnäktenskap och tvångsäktenskap som sker utrikes.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett uppdrag från Regeringen att vara samordnare för att arbeta med dessa frågor och hedersrelaterat våld och förtryck i övrigt. På Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida beskrivs hedersrelaterat våld och förtryck så här:

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. ”

(Adressen till hemsidan: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx)

Även om det finns en nationell samordnare så är det i kommunerna det verkliga arbetet ska bedrivas. Det behövs ett långsiktigt arbete för att förebygga och förhindra eller reparera om skadan redan är skedd. Samverkan mellan olika myndigheter är A och O för ett positivt resultat. Flera kommuner har varit pilotkommuner och där finns samordnare för dessa frågor. I bland annat Söderhamn, som varit en av pilotkommunerna, har samverkan skett mellan skola, socialtjänst, polis och ungdomsmottagning med en strateg som samordnare. En viktig faktor är utbildning av personalen som träffar dem som kan vara utsatta för hedersförtryck. Eftersom också personal byts ut är det viktigt att utbildningen görs kontinuerligt. Arbetet har bland annat resulterat i att man kunnat rädda flera flickor från att utsättas för tvångsgifte med mera.

Erfarenheter finns således från flera kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett material till hjälp för att bedriva ett systematiskt arbete i dessa frågor.

Borås Stad bör tillsätta en strateg som samordnare för ett systematiskt arbete för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld och att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och regionen kommer till stånd.

I Borås Stad ska alla själva kunna välja vem de vill umgås med eller gifta sig med. Ingen ska utsättas för förtryck eller tvång. Ingen flicka eller pojke ska behöva bli bortgift mot sin vilja. Ingen ska få delar av kroppen bortskurna i form av könsstympning. Alla som ändå råkat illa ut ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till ett liv som de själva väljer.

Jag föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en tjänst som strateg med avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med motionens intentioner.

Anne-Marie Ekström (FP)

måndag 4 augusti 2014

Debattartikel om psykiatri

Införd i Borås tidning 31/7

Det är med förfäran som vi läser i Borås tidning om läget på psykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Det är fullständig oacceptabelt att unga människor avslutar sina liv mitt framför ögonen på personal som är satta att ta hand om dem och skydda dem. Att det saknas läkare är inte ett godtagbart skäl. Folkpartiet anser att psykiatrin måste få mer resurser i form av fler platser i sluten vård. Folkpartiet i Västra Götalandsregionen vill satsa mer pengar än den styrande rödgröna majoriteten på sjukhusen, totalt 750 mkr, varav 90 mkr till SÄS. Det är rimligt att en del av dessa pengar satsas inom psykiatrin.

Det är dock viktigt att akuta insatser kombineras med förebyggande arbete och tidiga insatser. Metoder för att identifiera orsaker till psykisk ohälsa och för att hitta riskgrupper måste utvecklas. Men det är viktigt att framhålla att alla patienter är individer och därmed måste också alla få en individuell behandling men självklart en beprövad behandling.

En långsiktig lösning på personalförsörjningen kräver att fler yrkeskategorier involveras i arbetet mot den ökande psykiska ohälsan. Satsningar på kontinuerlig kompetens- och kvalitetsutveckling för psykiatrins behandlande personal är viktigt på alla nivåer i vårdkedjan. Möjligheter att söka till andra landsting/regioner måste finnas. Anhöriga kan också vara en viktig faktor.

En särskilt utsatt grupp är unga. Det är viktigt att tidigt upptäcka unga som mår dåligt. Där är samverkan mellan skolhälsovård, primärvård och länssjukvård viktig. Ungdomsmottagningarna har en viktig roll att fylla. Folkpartiet anser att alla ungdomsmottagningar ska ligga under regionens ansvar, vilket skulle underlätta samordning mellan medicinsk, psykosocial samt barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens.

Vi folkpartister som kandiderar till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen anser att psykiatrin är en av de viktigaste frågorna att lyfta i valrörelsen. Varje människa som mår dåligt i själen måste få hjälp och stöd av sakkunnig och kompetent personal. Varje människa som tar sitt liv är ett misslyckande. Det borde vara en självklarhet och inte politik. Men eftersom det nuvarande rödgröna styret i regionen har misslyckats så blir det en politisk fråga i valet. Vi kommer att göra vårt bästa för att förbättra situationen för psykiatrin på SÄS.

Anne-Marie Ekström

Patric Cerny

Johan Lepp

Kandidater till regionfullmäktige (FP)

lördag 2 augusti 2014

Nu börjar valrörelsen på allvar eller njuter av ännu en underbar sommarkväll

Solen har gått ner men det är fortfarande varmt. En fantastisk solnedgång. Det är nästan vindstilla. Känner mig så lycklig att jag kan sitta här och titta ut över fjorden. Lte moln på himlen. Om en halvtimme ska det regna säger SMHI. Men vad gör väl det? 
Även om det är mycket kvar av sommaren känns det ändå som om detta är lite slutet. För i morgon börjar valrörelsen. 
Veckan som gått har varit fantastiisk, Med pride-fest även om jag missade paraden i år. Känns riktigt trist men det förestående valet prioriterades. Fokpartiet gick i år under praollen låt tusen barn blomma. Och tretusen blommor delades ut, Jag själv hjälpte till med att sätta etiketter på blommor igår.
Jag hade som sagt gärna gått för alla dem som inte kan eller får gå i paraden. Men som sagt  hann med både seminarier och fest under de dagar jag var i Stockholm. Viss skulle det vara så att varken pride eller jämställdhetsplaner behövde finnas men så länge som vissa människor diskrimineras så  måste det finnas. Alla männiksorrs lika värde måste respekteras. Det kommer att vara ett av mina budskap i valrörelsen. Liksom feminism utan socialism och valfrihet i välfärden. Men det kommer jag att återkomma till. Något som jag tycker hemskt mycket illa om är våldsbejakande extremism oavsett vem som står för den. 
I morgon kan man som sagt säga att valrörelsen börjar. Jan Björklund talar i Göteborg. Om en vecka kommer valsltugan till Borås och den öppnas den 11 augusti. Förresten har de som bor utomlands redan fått börja rösta. Här får vi vänta någar veckor till. Den 27 augusti börjar förtidsröstningen i Sverige.
Solen har som sagt gått ner. Nu dags att sova fast det fortfarande är varmt och tunnaste klänningen 'r helt ok.