tisdag 24 mars 2015

Vart har Överenskommelsen mellan idéburna organisationer och Borås stad tagit vägen

Idag har jag lämnat in en fråga till kommunalrådet Lena Palmén om varför uppdraget att ta fram en Överenskommelse mellan idéburna organisationer och Borås stad bytt ägare. Utan att kommunfullmäktige ändrat beslutet. Ska inte organisationen följa beslut fattade av kommunfullmäktige.
Här är frågan som jag hoppas få svar på på torsdag i kommunfullmäktige

Fråga till kommunalrådet Lena Palmén från Anne-Marie Ekström (FP)

Varför följs inte kommunfullmäktiges beslut när det gäller samverkan med idéburna organisationer
Alla ideella organisationer och föreningar, även benämnda idéburna organisationer, som ställer upp där det offentliga samhället slutar är en viktig resurs som måste tas till vara och inte glömmas bort. På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala området och inom integrationsområdet - mellan regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer. Överenskommelsen inom det sociala området har som syfte att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som opinionsbildare. Därutöver ska den stödja framväxten av en större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området. Inom integrationsområdet är syftet att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och dessas etablering i samhället. Ett gott samspel mellan offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt för en god samhällsutveckling. 
I enlighet med den centrala Överenskommelsen har sedan överenskommelser gjorts på lokal och regional nivå. I december var en Överenskommelse framme i Västra Götalandsregionen som har skrivits under av cirka 70 idéburna organisationer och från regionen av regionfullmäktiges ordförande. 
Den 24 oktober 2013 biföll kommunfullmäktige en motion från undertecknad om att Borås stad skall ta fram en Överenskommelse mellan idéburna organisationer och Borås stad enlighet med den centrala Överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala området och inom integrationsområdet. Enligt kommunfullmäktiges beslut skulle Sociala omsorgsförvaltningen hantera Överenskommelsen inom det sociala området och Arbetslivsförvaltningen inom integrationsområdet.
Enligt vad jag fått veta på omvägar har nu båda uppdragen förts över till Fritids och folkhälsoförvaltningen utan att något nytt beslut fattats av kommunfullmäktige. Och ännu finns ingen Överenskommelse. Det är viktigt att den tas fram skyndsamt och att den gäller hela Borås stad. De idéburna organisationerna måste också vara delaktiga.
Mina frågor till kommunalrådet Lena Palmén  är
1.       Varför har Borås stad frångått kommunfullmäktiges beslut och vem har fattat beslut att uppdraget ska föras över till förvaltningen för Fritid och Folkhälsa. 
2.       När kommer en Överenskommelse mellan Borås stad och de idéburna organisationerna finnas framme.   

Anne-Marie Ekström

Folkpartiet Liberalerna

Debattartikel om Överenskommelsen och idéburna organisationer

Debattartikel införd i Borås tidning 18 mars

Civilsamhället, tredje sektorn, idéburen sektor, ideellt arbete, social ekonomi. Kärt barn har många namn även om dessa kanske inte är helt likvärdiga.  Men alla handlar om att enskilda människor och organisationer bidrar till samhällsutvecklingen med sitt engagemang, oftast på fritid och utan betalning. Utan detta engagemang skulle samhället stanna. Det finns uppskattningar som säger att det rör sig om 300 000 årsarbetskrafter.
Att vara med i en förening bidrar till en meningsfylld fritid, vare sig man är gammal eller ung. Föreningslivet är också en skola i demokrati men skapar också arbetstillfällen. Idag får många, som annars skulle haft svårt att få jobb, ett jobb i någon förening. I förlängningen ger också det ideella arbetet andra arbetstillfällen. SM-vecka, O-ringen och andra stora tävlingar som arrangeras i Borås bidrar till att arbetstillfällen skapas också inom näringslivet. De som kommer hit äter, sover och handlar. Men utan det ideella arbete som utförs av alla lokala idrottsföreningar och andra volontärer är det inte möjligt att genomföra tävlingarna.
Det lönar sig således i längden, både socialt och ekonomiskt, att det offentliga värnar föreningslivet.
I den så kallade Överenskommelsen, initierad av Folkpartiet, mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer klargörs spelregler i samarbetet mellan det offentliga och idéburna organisationer. Utifrån den centrala Överenskommelsen har också flera regioner och kommuner gjort lokala Överenskommelser. Västra Götalandsregionen har precis tagit fram en Överenskommelse och ca 70 idéburna organisationer från den så kallade sociala ekonomin med koppling till regionen har skrivit på. För regionen har regionfullmäktiges ordförande skrivit under.
Benämningen Social ekonomi används av Västra Götalandsregionen och handlar inte, som man kan ledas att tro, om socialbidrag eller socialtjänst. Social ekonomi är just föreningsliv och ideella organisationer som inte bara bidrar till att enskilda människor växer utan också att det skapas ekonomisk tillväxt.
Överenskommelsen är en plattform som bygger på dialog, kvalité och långsiktighet. Med denna plattform som grund kan sedan enskilda organisationer ta fram avtal eller överenskommelser med just deras verksamhet som grund. Överenskommelsen innebär ett synliggörande av det arbete som görs av många enskilda frivilliga krafter.
Nu är det dags för Borås att ta tag i och genomföra Överenskommelsen i enlighet med min motion som kommunfullmäktige biföll i oktober 2013. Ännu finns inget resultat. Efter att först ha hamnat hos Sociala omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen har nu uppdraget att ta fram en Överenskommelse hamnat hos Fritid och Folkhälsa. Oavsett var uppdraget ligger är det viktigt att Överenskommelsen gäller hela kommunen och att arbetet med att ta fram denna sätter igång snarast.
Jag hoppas att viljan till ideellt arbete inte försvinner. Dels måste alla gamla ”föreningsrävar”, dit jag räknar mig själv, hjälpa till att föra traditionen vidare till nya generationer dels måste politiken på alla nivåer skapa bra förutsättningar så vi även i framtiden har ett rikt och aktivt föreningsliv. Det ger både tillväxt och meningsfullhet till dem som deltar i det.


fredag 20 mars 2015

Kvinnokraft på Hässleholmen

En fantastisk eftermiddag. Cirka 70 kvinnor hade samlats i Hässlehus för att samtala om vad som kan göras för att öka tryggheten på Hässleholmen. Många kreatvia idéer kom fram i samtalen som skedde i små grupper. Genomgående i alla gruppers förslag var att det är kvinnorna som kan förändra och göra skillnad. Men det finns många barriärer som måste passeras. Bristande språkkunskaper gör att många kvinnor inte kommer på möten eller kan läsa meddelanden från skolan. Självklart är det så att om barnen kan svenska bättre än sina föräldrar så blir det problem med föräldrarollen. Språkkaféer bara för kvinnor, gympa för kvinnor och tolk på andra möten och träffar för kvinnor var några av vår grupps förslag. 
Poliser var med på mötet. Kvinnor förstås. Många ville gärna se att polisen har kontor på Hässleholmen. Efter alla händelser den senaste tiden med bland annat mord på två unga killar har polisen större närvaro redan nu men som sagt många önskade mer närvarande och gående poliser. 
Många ideella organisationer var också närvarande. Som gör oerhört mycket. Viktigt att deras arbete synliggörs. 
Fast en kvinna gjorde särskilt mycket intryck på mig. En somalisk kvinna klädd i blått. Mamma till fem barn. Gick sista året på undersköterskelinjen. Hade inga problem med språket. Varit i Sverige i åtta år. Fantastisk kvinna. Stark. Hon gav också styrka till andra. 
Gick från mötet stärkt. Känner att det trots allt finns hopp. Och det finns hopp om att körbärsblommorna kommer också i år på Hässleholmen. Stora knoppar redan. 

söndag 15 mars 2015

Jag längtar till ett annat Hässleholmen

Sprang in på Hässle torg idag när jag gjorde en av mina vanliga springrundor. Ja. Jag sprang inte in. Av respekt. Det var mycket människor på torget. Många var där och sörjde killen som alldeles för tidigt gick bort i fredags. Han föll offer för en kniv. Mitt på ljusa dagen. Andra, iranier, hade en minnesdag. Några affärer var öppna men ingen plats där man kunde samlas och prata och ta en kopp kaffe eller te. Varför höll inte VI-kontoret öppet i helgen? Vad gjorde stadsdelen och dess politiker? (BT, BT
Två mord inom en vecka på Hässleholmen. Och ytterligare en knivskärning. Klart att människor är oroliga och då måste samhällets funktioner vara där och svara på frågor. Vad görs för att återskapa trygghet? Vad gör kommunen? Vad gör kyrkan? Vad gör samhället i övrigt? Jag tror att det inte är bara de som bor direkt på det som vanligtvis benämns Hässleholmen, dvs miljonprogrammet, utan också många som bor runt omkring som också tillhör Hässleholmen som har funderingar och tankar kring det som händer. Det är nu, när oron sprider sig på området som det är än viktigare att samhället inte sviker utan fokuserar på att stärka stadsdelen. Och att göra det tillsammans med dem som bor där.
Här behövs alla konstruktiva idéer. Bra början med att bjuda in kvinnor till ett samtal nästa fredag. (Radio Sjuhärad) Jag kommer att gå dit. Men det behöver göras mer. Några idéer. Se till att tunnlarna blir uppsnyggade med teckningar och gatukonst av barn och unga som jag föreslagit .Starta kvinnogymnastik, som fanns förr. Odla mellan husen. Gör Åsvägen till lokalgata och inte genomfartsgata (Har också motionerat om). Förbättra miljön på torget. Stärk skolorna på området. Flytta ut fler samhällsfunktioner. Gör skulpturvandring. Jobba än mer för att minska arbetslösheten. En blandning av stora och små idéer. Det behövs mycket mer men se stadsdelen och lämna inte människorna där ensamma med sin oro. Vi som politiker måste också visa att vi bryr oss.

Jag längtar efter ett annat Hässleholmen där alla känner sig trygga. Snart blommar körsbärsträden och påskliljorna.