tisdag 20 december 2016

Motion om att kartlägga hedersförtryck i skolan

Idag har Anna Svalander och jag lämnat en motion till kommunfullmäktige i Borås att man måste kartlägga hedersförtryck i Borås skolor. 
Motion till kommunfullmäktige i Borås
Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borå
I maj 2016 bifölls en motion från Liberalerna i kommunfullmäktige med innebörden att en strateg för att motverka hedersvåld och förtryck skulle tillsättas. Hedersvåld och förtryck har rapporterats från många håll i Sverige. Att hedersvåld och förtryck också finns i Borås är troligt och det behövs en kartläggning av hur hedersvåld och förtryck är utbrett i Borås. 
Det handlar om att flickor och kvinnor, men också pojkar, inte får leva sina liv som de själva vill. De har inte rätt att välja vem de älskar. De övervakas av familj, släkt eller av självutnämnda moralväktare. Deras liv styrs i detalj. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. De tvingas till oskuldskontroller, tvångs – och barnäktenskap.
De som trotsar dessa patriarkala levnadsstrukturer löper stora risker. De hotas, utsätts för våld och vissa får till och med betala med sitt liv. Det senaste året har flertalet fall av barnäktenskap uppmärksammats bland asylsökande barn. Det handlar främst om flickor som kommit hit som bortgifta och placerats under samma tak med äldre män de gifts bort med i hemlandet eller under flykten till Sverige. 
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och berör många olika offentliga och civila aktörer. Skolan, socialtjänsten, landstinget, polisen och frivilligorganisationer har alla sina roller. 
Skolan har en viktig roll i arbetet mot hedersförtryck. Skolan, inklusive skolhälsovården måste ha ett tydligt uppdrag att arbeta med frågor om jämställdhet och hedersproblematik. Därför måste arbetet intensifieras och barnperspektivet i arbetet förstärkas. 
Skolan är också den viktigaste nyckeln för flickor och pojkar att frigöra sig från hedersförtryck. Går det bra för barnen i skolan innebär det också att fler kan vidareutbilda sig, skaffa jobb, bli ekonomiskt oberoende och på sikt leder det till att de kan ta sig ur ofria liv.
Ett avgörande verktyg för ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld är tillgången till bra och aktuell statistik. Vi måste skaffa oss kunskap i Borås kring dessa frågor. Därför är det viktigt med kartläggning för att se hur stort problemet är i vår kommun. För när vi får bra underlag blir det också lättare att vidta rätt sorts åtgärder för att hjälpa och stödja de utsatta.
 Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för att

alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck.
de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp.
skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar och kompetens att hjälpa utsatta elever.

Anna Svalander, Liberalerna
Anne-Marie Ekström, Liberalerna

Frågar hur Borås stad hanterar HBTQ-frågor

Idag har jag lämnat in en interpellation (lite längre fråga) till kommunfullmäktige som handlar om
hur Borås stad hanterar HBTQ-frågor.
I januari 2014 lämnade Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) in en motion med förslag att Borås stad ska ta fram en HBTQ-policy. Motionen blev besvarad i januari 2016 med att någon HBTQ-policy inte behövs. I stället ska enligt beslutet en översyn göras av befintliga styrdokument i Borås stad  i syfte att synliggöra HBTQ-perspektivet. Uppdraget tilldelades dock ingen ansvarig utförare.
Självklart är det viktigt att befintliga styrdokument också har ett HBTQ-perspektiv men det räcker inte. Det behövs ett samlande dokument. En policy eller ett program.
I den bästa av världar skulle ingen HBTQ-policy eller program behövas men tyvärr finns det fortfarande diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är därför viktigt att kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor finns inom kommunal verksamhet. Av två skäl. Dels för att personer som arbetar inom kommunen och som hör till gruppen HBTQ-personer ska kunna känna sig välkomna och våga vara den hen är och inte behöva låtsas vara någon annan. Dels för att anställda som möter medborgarna i kommunen ska kunna ha ett korrekt bemötande. Särskilt viktigt är detta inom skolan och skolundervisningen liksom inom vård- och omsorg.
Många beslut har vid olika tillfällen tagits i kommunfullmäktige i Borås om bland annat att all personal ska utbildas. Likaså har beslutats att HBTQ-kompetens ska ökas inom föreningslivet och att HBTQ-utbildning ska finnas i skolan. Vid samma kommunfullmäktige som motionen om HBTQ-policy i princip avslogs beslöt kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska utreda konsekvenserna för HBTQ-certifiering av verksamheter i Borås stad och vilka verksamheter som kan vara aktuella.
År 2016 anordnades Pride för första gången i Borås. På vilket sätt som Borås stad ska delta i ett sådant arrangemang bör också finnas med i en policy eller program.
Lämpligast hade varit att först ta fram en policy eller ett program för hur HBTQ-frågorna ska inrymmas i Borås stads verksamheter innan man beslutar att HBTQ-certifiera verksamheter. Det måste bli tydligare så alla är överens om vad som ska göras och vem som har ansvar och när det ska göras. Det behövs både en policy/program och en handlingsplan som kan följas upp. 
Redan 2005 fattades beslut att all personal ska genomgå utbildning i HBT-frågor. Varför bara pratas det om att det ska göras. Fortfarande elva år efter beslutet. Om det funnits en policy/program med en handlingsplan som anger vad som ska göras och vem som är ansvarig hade kanske redan mycket gjorts.

Jag ställer därför följande frågor till ansvarigt kommunalråd Malin Carlsson
Är det de rödgrönas avsikt att alla anställda ska få en HBTQ-utbildning? I så fall finns det någon plan för hur denna utbildning ska gå till?
Har någon utredning kommit igång kring HBTQ-certifiering?
Har någon översyn av befintliga styrdokument för att synliggöra HBTQ-perspektivet påbörjats? 
Har någon uppföljning gjorts kring beslutet att öka kompetensen kring HBTQ-frågor inom föreningslivet?
Finns det någon policy för Borås stads deltagande i Pride i Borås?
Har de rödgröna för avsikt att samla Borås stads HBTQ-politik i ett samlat dokument som policy eller program med därtill hörande handlingsplan?onsdag 28 september 2016

Fråga om tillgänglighet i Borås stads sammanträdeslokaler

Idag lämnar jag in en fråga inför kommunfullmäktige i Borås i morgon till kommunalrådet Malin Carlsson hur det ser ut med tillgängligheten när det gäller hörhjälpmedel i kommunens sammanträdeslokaler.

"Borås stad fick 2015 pris för att vi är bäst i Europa när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Borås stad delar själv ut pris till företag som har ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla.
Men hur står det till i våra egna lokaler? Hur många sammanträdesrum har hörselslinga till exempel? 
Alltfler personer idag har någon form av hörselnedsättning. I Sverige totalt uppskattas antalet personer som lider av nedsatt hörsel till 1,4 miljoner. Att inte kunna höra ordentligt bidrar till att man kanske inte kan uppfatta allt som sägs på ett rätt sätt. Om inte nämndledamöter uppfattar det som sägs på ett nämndmöte är det ett hot mot demokratin.
Eftersom vi har sammanträden öppna för allmänheten och med frågestund innebär det att sammanträdeslokaler där nämndmöten hålls också borde anses som offentliga lokaler. Självklart borde det då finnas hörselslinga och högtalaranordning i sådana lokaler. 
Mina frågor är därför 
- Är alla sammanträdesrum där nämndsammanträden hålls försedda med hörselslinga och högtalaranläggning?
- Om inte. När kommer de sammanträdesrum som saknar denna utrustning att vara utrustade med hörselslinga och högtalaranläggning. 
Anne-Marie Ekström
Liberalerna"
 

lördag 2 juli 2016

Borås första Pride

Idag har Borås första Prideparad gått genom Borås. Ett otroligt hav av regnbågsfalggor slingrade sig genom Borås. Och många stod vid sidan och tittade på. Fantastiskt att så många ställde upp för att manifestera allas rätt till att vara den hen är och och få älska den hen är. Det handlar om mänskliga rättigheter. 
Dessutom har politiska partier och andra organisationer funnits i Stadsparken under två dagar. Jag har deltagit i en debatt och Robert Hannah, liberal riksdagsledamot från Göteborg har samtalat med Hans Linde , vänsterpartistisk riksdagsledamot från Göteborg kring HBTQ-flyktingar. Det hela började med en ivigning i samband med första "Sommartorsdagen" på Stora Torget med bland annat Elisabeth Ohlson Wallin. Och Diamond dogs dragshow. 
Pride är både fest och allvar. 
Trött är jag efter tre intensiva dagar. Men så fantastiskt det varit. Jag har länge önskat att också Borås ska ha en Prideparad. Den överträffade alla förväntningar. 
Får väl ta bort regnbågsnaglarna. Nu är det Almedalen som gäller. Men lär bli Mångfaldsparad på torsdag. Och sedan är det Stockholm Pride om tre veckor. Då åker regnbågsfärgerna på på naglarna och boan kommer ut ur garderoben. För att manifestera att alla har rätt att vara den hen är och älska den hen vill. 
  

torsdag 16 juni 2016

Kommunen måste kommunicera med drabbade företag vid förändringar

Idag har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Borås som handlar om hur kommunen ska kommunicera med företagare som kan bli drabbade när kommunen gör större förändringar i gator mm.


Kontinuerligt sker förändringar i gatunätet i Borås. Gator stängs av för ombyggnation eller dylikt. För närvarande, juni 2016, görs omfattande omläggning i centrala Borås och affärsverksamheter vid aktuella gator riskerar förlorade intäkter på grund av problem för kunder att ta sig till affärerna.

År 2014 gjordes en omfattande ombyggnad av gator på Norrby. Ombyggnaden pågick en längre tid. De företag som låg vid den aktuella gatan förlorade intäkter på grund av att deras kunder inte kom fram till affärerna. Enligt uppgift fick de vetskap om ombyggnaden i ett sent skede varför de inte ens kunde planera för händelsen.

Mindre företag har ofta små marginaler varför det kan bli förödande om man under en längre tid inte får några intäkter alls eller betydligt lägre än normalt. Vår välfärd bygger på att det finns företag, små och stora, som skapar jobb och inbringar skattepengar.

Det offentliga måste värna de välståndsbildande krafterna. Den som fattar beslut inom kommunen måste vara medveten om hur en enskild näringsidkare kan drabbas ekonomiskt. Företag som drabbas av någon kommunal åtgärd måste få vetskap om detta i ett tidigt skede för att åtminstone kunna planera sin verksamhet.

När någon större ombyggnad ska göras måste kommunen göra en analys av vilka företag som drabbas och på vilket sätt. Detta måste kommuniceras med de enskilda näringsidkarna. Om det visar sig att det blir alldeles för stora konsekvenser för enskilda näringsidkare måste Borås Stad i samråd med de drabbade undersöka om det finns alternativ till den planerade ombyggnationen som gör konsekvenserna mindre kännbara för affärsidkarna. 

Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta

 Tekniska nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer som påtagligt berör enskilda näringsidkare.

 

fredag 1 april 2016

Dags att börja blogga igen

Förr passade jag alltid på att blogga när jag åkte tåg. Numera är jag ganska dålig på att blogga överhuvudtaget. Men kanske dags att börja igen. Det är alltid skönt att skriva av sig när man är irriterad eller för den delen glad och lycklig. Och jag har mycket att skriva om. Igår var jag med tennisveteranerna (ålder ca 65-90) och spelade mot Lerums perenner. Vann min mixed-match. Att årsrika rör sig är oerhört viktigt. Liksom att årsrika överhuvudtaget har ett innehållsrikt liv. Här kan välfärdsbokslut för äldre, som jag bidragit till att vi ska genomföra i Borås, bidra för att se vad som behöver göras. När det gäller just hälsa och att röra på sig kan jag själv ju bidra genom mitt engagemang i Boråskorpen. 
Idag åker jag just nu genom tunneln i Hallandsåsen på väg mot Höör för att träffa AU i HBT-liberaler. Har blivit vald till 2:e vice ordförande i nämnda nätverk som är ett nätverk kring Liberalerna. HBTQ-frågor är ju superaktuella nu i Borås när Borås ska ha sin första egna Pride. Ska bli riktigt roligt. Det är viktigt att alla får vara den hen är. 
Tidigare i veckan var det möte i Regionens Servicenämnd och därtill kopplat studiebesök på Skövdedepån som levererar diabetesmaterial och stomipåsar till dem som behöver. Utan Regionservice skulle inte Västra Götalandsregionen fungera. Förutom det nyss nämnda så sköter Regionservice all mat och städ och tvätt och andra hjälmedel som rullstolar, kryckor mm. Viktiga funktioner för en bra sjukvård. 
Dagen idag började för övrigt med en springrunda i strålande sol och lite krispig luft.
Nu börjar tåget närma sig bytesstation nr 2. Så jag stannar för nu. onsdag 27 januari 2016

Vi får aldrig glömma

"Enligt en sammanställning från första april 1942 till femtonde september 1943 fanns det beslagtagna kontanter, utländsk valuta, ädla metaller och juveler till ett sammanlagt värde av 132 miljoner Mark. Året efter blev transporterna som allra mest omfattande..."

Ett citat från pjäsen Rannsakningen, skriven av Peter Weiss. Denna pjäs som bygger på autentiska dokument från en rättegång i Frankfurt mot nazister spelades av Riksteatern på ett antal orter i landet med "vanliga" personer i vittnenas roller. Jag var ett av de vittnena.
Idag på Förintelsens dag är det dags att minnas. Jag tog fram mitt gamla manus och hittade just citatet ovan som idag känns mer aktuellt än någonsin när Danmark har beslutat att beslagta flyktingars ägodelar. Det är förstås inte samma syfte eller omfattning som i nazityskland. Det är med avsikten att den som kommer till landet som flykting ska betala för sig om man har värdesaker och pengar med sig. I och för sig inte fel.
Men... Just hanteringen att visitera flyktingar för lätt tanken till det som hände under Förintelsen. Det ger mig rysningar. Människovärdet förminskas. Människor som utstått mycket lidande på sin väg bort från krig får med lagens rätt utstå än mer lidande och kränkande behandling. Jag tror att de allra flesta som flyr vill göra rätt för sig.
Kanske det är dags att Rannsakningen spelas åter igen på landets teatrar. För att påminna om hur det kan gå om man steg för steg gör det svårare för flyktingar att få skydd. Hur allt som inte är bra till slut skylls på flyktingar. Det var så det började med judarna i Tyskland.
Låt oss idag tänka efter. Är vi på väg åt samma fel håll? Skyller vi på flyktingarna att äldre far illa eller att förskoleklasserna är för stora? Jag tror ju och hoppas att vi inte går så långt att vi tar till den lösning som nazisterna gjorde när de ville bli av med judarna.
Det finns andra lösningar som vi måste prata om och som alltför ofta drunknar i resonemang om volymer. Framförallt att vi kommer att behöva dem som kommer hit. Sverige står inför en utmaning med allt fler som ska bli försörjda av allt färre med tanke på åldersfördelningen. Vi måste prata om kompletterande utbildning, yrkespraktik, skatter som stänger ute nyanlända mm i stället för hur vi ska göra det svårare att komma hit och få skydd från kriget.
Låt denna dag bli en dag då vi rannsakar oss själva hur vi vill ha det. Ett öppet eller slutet land.