tisdag 20 december 2016

Motion om att kartlägga hedersförtryck i skolan

Idag har Anna Svalander och jag lämnat en motion till kommunfullmäktige i Borås att man måste kartlägga hedersförtryck i Borås skolor. 
Motion till kommunfullmäktige i Borås
Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borå
I maj 2016 bifölls en motion från Liberalerna i kommunfullmäktige med innebörden att en strateg för att motverka hedersvåld och förtryck skulle tillsättas. Hedersvåld och förtryck har rapporterats från många håll i Sverige. Att hedersvåld och förtryck också finns i Borås är troligt och det behövs en kartläggning av hur hedersvåld och förtryck är utbrett i Borås. 
Det handlar om att flickor och kvinnor, men också pojkar, inte får leva sina liv som de själva vill. De har inte rätt att välja vem de älskar. De övervakas av familj, släkt eller av självutnämnda moralväktare. Deras liv styrs i detalj. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. De tvingas till oskuldskontroller, tvångs – och barnäktenskap.
De som trotsar dessa patriarkala levnadsstrukturer löper stora risker. De hotas, utsätts för våld och vissa får till och med betala med sitt liv. Det senaste året har flertalet fall av barnäktenskap uppmärksammats bland asylsökande barn. Det handlar främst om flickor som kommit hit som bortgifta och placerats under samma tak med äldre män de gifts bort med i hemlandet eller under flykten till Sverige. 
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och berör många olika offentliga och civila aktörer. Skolan, socialtjänsten, landstinget, polisen och frivilligorganisationer har alla sina roller. 
Skolan har en viktig roll i arbetet mot hedersförtryck. Skolan, inklusive skolhälsovården måste ha ett tydligt uppdrag att arbeta med frågor om jämställdhet och hedersproblematik. Därför måste arbetet intensifieras och barnperspektivet i arbetet förstärkas. 
Skolan är också den viktigaste nyckeln för flickor och pojkar att frigöra sig från hedersförtryck. Går det bra för barnen i skolan innebär det också att fler kan vidareutbilda sig, skaffa jobb, bli ekonomiskt oberoende och på sikt leder det till att de kan ta sig ur ofria liv.
Ett avgörande verktyg för ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld är tillgången till bra och aktuell statistik. Vi måste skaffa oss kunskap i Borås kring dessa frågor. Därför är det viktigt med kartläggning för att se hur stort problemet är i vår kommun. För när vi får bra underlag blir det också lättare att vidta rätt sorts åtgärder för att hjälpa och stödja de utsatta.
 Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för att

alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck.
de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp.
skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar och kompetens att hjälpa utsatta elever.

Anna Svalander, Liberalerna
Anne-Marie Ekström, Liberalerna

Frågar hur Borås stad hanterar HBTQ-frågor

Idag har jag lämnat in en interpellation (lite längre fråga) till kommunfullmäktige som handlar om
hur Borås stad hanterar HBTQ-frågor.
I januari 2014 lämnade Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) in en motion med förslag att Borås stad ska ta fram en HBTQ-policy. Motionen blev besvarad i januari 2016 med att någon HBTQ-policy inte behövs. I stället ska enligt beslutet en översyn göras av befintliga styrdokument i Borås stad  i syfte att synliggöra HBTQ-perspektivet. Uppdraget tilldelades dock ingen ansvarig utförare.
Självklart är det viktigt att befintliga styrdokument också har ett HBTQ-perspektiv men det räcker inte. Det behövs ett samlande dokument. En policy eller ett program.
I den bästa av världar skulle ingen HBTQ-policy eller program behövas men tyvärr finns det fortfarande diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är därför viktigt att kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor finns inom kommunal verksamhet. Av två skäl. Dels för att personer som arbetar inom kommunen och som hör till gruppen HBTQ-personer ska kunna känna sig välkomna och våga vara den hen är och inte behöva låtsas vara någon annan. Dels för att anställda som möter medborgarna i kommunen ska kunna ha ett korrekt bemötande. Särskilt viktigt är detta inom skolan och skolundervisningen liksom inom vård- och omsorg.
Många beslut har vid olika tillfällen tagits i kommunfullmäktige i Borås om bland annat att all personal ska utbildas. Likaså har beslutats att HBTQ-kompetens ska ökas inom föreningslivet och att HBTQ-utbildning ska finnas i skolan. Vid samma kommunfullmäktige som motionen om HBTQ-policy i princip avslogs beslöt kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska utreda konsekvenserna för HBTQ-certifiering av verksamheter i Borås stad och vilka verksamheter som kan vara aktuella.
År 2016 anordnades Pride för första gången i Borås. På vilket sätt som Borås stad ska delta i ett sådant arrangemang bör också finnas med i en policy eller program.
Lämpligast hade varit att först ta fram en policy eller ett program för hur HBTQ-frågorna ska inrymmas i Borås stads verksamheter innan man beslutar att HBTQ-certifiera verksamheter. Det måste bli tydligare så alla är överens om vad som ska göras och vem som har ansvar och när det ska göras. Det behövs både en policy/program och en handlingsplan som kan följas upp. 
Redan 2005 fattades beslut att all personal ska genomgå utbildning i HBT-frågor. Varför bara pratas det om att det ska göras. Fortfarande elva år efter beslutet. Om det funnits en policy/program med en handlingsplan som anger vad som ska göras och vem som är ansvarig hade kanske redan mycket gjorts.

Jag ställer därför följande frågor till ansvarigt kommunalråd Malin Carlsson
Är det de rödgrönas avsikt att alla anställda ska få en HBTQ-utbildning? I så fall finns det någon plan för hur denna utbildning ska gå till?
Har någon utredning kommit igång kring HBTQ-certifiering?
Har någon översyn av befintliga styrdokument för att synliggöra HBTQ-perspektivet påbörjats? 
Har någon uppföljning gjorts kring beslutet att öka kompetensen kring HBTQ-frågor inom föreningslivet?
Finns det någon policy för Borås stads deltagande i Pride i Borås?
Har de rödgröna för avsikt att samla Borås stads HBTQ-politik i ett samlat dokument som policy eller program med därtill hörande handlingsplan?