onsdag 9 april 2008

Medborgardialog inte för sista gången

Så var då den första medborgardialogen genomförd. Och det blev faktiskt en dialog. Enligt Bonniers ordbok är dialog när man utbyter åsikter med varandra och dessutom får förståelse. Tanken var inte att politikerna skulle ställas mot väggen som rubriken i dagens BT var. Inte heller debattera eller "predika". Och inte heller ge några löften. Den politiker som på stående fot eller sittande bord lovar att genomföra något som inte på förhand undersökts eller utretts är ute på hal is. I synnerhet om det är pengar inblandade. Och det är det i de flesta fall. Det man kan lova är att undersöka frågan och jobba för att förslaget blir genomfört.

Detta var ett första försök som blev bra trots missar i informationen om mötet. Något som måste bli bättre till nästa gång, även om Café Stången var fullsatt. För att det blir en nästa gång är klart. Det var alla överens om. Tanken är att i fortsättningen ha teman för dialogen. Det förslag som kom upp från de närvarande var att vi ska ta upp temat om att stärka föräldrarollen. Något som också är prioriterat för det lokala brottsförebyggande rådet.

Under mötet presenterades en uppföljning av vad som gjorts av de önskemål som de boende hade i samband med en undersökning för ett år sedan. Mycket var gjort och en hel del på gång.

En representant från polisen redogjorde för hur polisen kommer att arbeta i framtiden på Hässleholmen. Fyra poliser är avdelade att jobba på områdena Norrby och Hässleholmen. Benämningen på dessa blir kontaktpoliser. Polisen svarade också på frågor om droger och alkohol. Jag blev riktigt mörkrädd när jag hörde att det fanns ett 20-tal försäljningsställen av alkohol på Hässleholmen. En del till och med utrustade som riktiga butiker. Inte bara yngre handlar utan även vuxna.

Han redogjorde också för hur knarkförsäljningen går till. Det är en hierarkisk organisation med koppling upp till grov kriminalitet. Säljaren längst ut i ledet är ungdomar som lockas/tvingas till exempel med pengar.

Det dök upp nya önskemål som gäller gång och cykelvägar. Den närvarande polisen framförde önskemål om att bilvrak med krossade fönsterrutor mm på parkeringsdäcken borde forslas bort. Även att klotter måste bort så fort som möjligt. Klotter orsakar mer klotter. Flera av de närvarande framförde att mopeder är ett problem. Allt fler ungdomar kör mopeder och polisen gör vad de kan. Men det behövs också en attitydförändring hos de som framför mopederna. Där har hemmen och föräldrarna en stor uppgift att fylla.

Representanter för det lokala ungdomsrådet var också närvarande. En av dessa framförde ett önskemål om en styrketräningslokal på området. Han trodde att träning skulle kunna hålla många ungdomar hemma på kvällen i stället för att driva omkring på området. De flesta ungdomarna som bor på Hässleholmen har inte råd att köpa kort på vanliga gym. Det finns troligtvis pengar att söka från Västra Götalandsregionen till detta. Något som vi i kommundelsnämnden får undersöka.

Som sagt det flera medborgardialoger. Tanken är att vi ska ytterligare en under våren. Och handla enligt önskemål om föräldrarollen. Men informationen ska spridas bättre det lovar jag. Det är i alla fall något jag kan lova.

Inga kommentarer: