fredag 7 maj 2010

Samhällsinformation till alla nyanlända i Borås

Idag kan jag utläsa av handlingarna inför nästa kommunstyrelsemöte den 17 maj att vår integrationsgrupps motion om samhällsinformation för alla nyanlända kommer upp till behandling och att den föreslås bifallas. Det är förstås så att åtta partier står bakom så det vore märkligt om den inte skulle gå igenom. Sista ordet har fullmäktige som föreslås ge Socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar och ta fram en plan.

Idag är det bara de som kommer hit som flyktingar som får samhällsinformation. Det är en angelägen fråga att alla som kommer hit, oavsett på vilka grunder, ska få information om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har. Att vi värnar mänskliga rättigheter. En fråga som inte är självklar för alla är att vi har förbud mot barnaga i Sverige. Det är endast i ett fåtal länder i världen som det är förbjudet att slå barn.

En grupp som denna information kan vara värdefull för är de kvinnor som kommer hit genom giftermål med män de inte känner särskilt väl. Många klarar sig bra men en del kvinnor råkar väldigt illa ut. Om de får en möjlighet till samhällsinformation när de kommer hit så får de åtminstone veta sina rättigheter och skyldigheter.

1 kommentar:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Bra att vi får ett snabbt svar! Ska vi gissa att vi får votering och vinner med 72-1?