söndag 1 september 2013

Snart dags för Medborgardialog i Borås

Nu börjar beslutet för hur vi ska använda Medborgardialog i Borås närma sig. Nästnäst vecka kommer beslut att fattas i kommunstyrelsen och om tre veckor kommer beslut att tas i kommunfullmäktige.image

Vi kommer att fatta beslut om riktlinjer och vem som ska ansvara för det fortsatta arbetet med Medborgardialogen. Vi har också tagit fram en handbok som mer i detalj beskriver hur medborgardialogen ska gå till och vilka olika metoder som kan användas. Arbetet har gjorts i en arbetsgrupp med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige.

Här ett citat från riktlinjerna.

Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Dialogen ökar också medborgarnas kunskap om de demokratiska processerna.

Det är de förtroendevalda som äger medborgardialogen. Till skillnad från brukardialogen, d v s kontakt direkt med dem som använder kommunens tjänster, som ägs av tjänstemännen. Medborgardialog ska göras i ett tidigt skede i en beslutsprocess när det fortfarande finns möjlighet att påverka och den kan gälla ett ärende för en enskild nämnd eller ett ärende för hela kommunen. Ibland kan flera nämnder vara inblandade. Eftersom ansvaret kan vara delat behövs samordning. Förslaget från gruppen är att den samordningen ska vara i form av en grupp med representanter från alla partier och vara underställd kommunfullmäktige.

Förslaget är lite kontroversiellt eftersom det är första gången som en arbetsgrupp ligger direkt under kommunfullmäktige. Men motiveringen är att Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och direkt folkvalda församlingen. Därför bör också Kommunfullmäktige ha ansvaret för dialogen med medborgarna.

Att stärka kommunfullmäktiges roll är något som diskuterats länge. Många kommuner har gjort det genom att ha beredningar i stället för facknämnder. Några kommuner har både ock. I en förmodad kommande förändring av kommunallagen kommer man att skriva in att kommunfullmäktige har ett presidium som därigenom blir ett kommunalrättsligt organ. Och kan då som presidium ges särskilda uppgifter. Även om kommunfullmäktige redan idag har möjlighet att jobba med strategiska frågor.

Jag tycker att det är en markering att lägga ansvaret direkt under kommunfullmäktige. Att kommunfullmäktige är just den enda direkt folkvalda församlingen. Statusen hos fullmäktige behöver höjas.

Här finns beslutsdokumenten

Riktlinjer för Medborgardialog

Förslag till beredning

Inga kommentarer: