tisdag 17 september 2013

En dag kring Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Social Ekonomi

Dagen har varit mycket intressant. I en och samma konferens har politiker, tjänstemän och representanter för den sociala ekonomin träffats och diskuterat hur man kan samverka. Som mål finns att Västra Götalandsregionen ska göra en Överenskommelse med organisationer som tillhör den Sociala Ekonomin. 
Det finns en Överenskommelse på central nivå som undertecknades för fem år sedan. Överenskommelsen bygger på 6 principer och är ett ramverk för hur samverkan ska ske mellan den sociala ekonomins organisationer och det offentliga. 
De 6 principerna är
självständighet och oberoende
Dialog
Kvalitet
Mångfald
långsiktighet
Öppenhet och insyn
Dagen började med en översikt över Social Ekonomi. Det vi, i alla fall många, är att begreppet Social Ekonomi kom in i Sverige i samband med att vi gick med i EU. Många tror att vi i Sverige är världsbäst på föreningsliv och ideellt arbete. Men så är det inte.
Med social ekonomi menas verksamheter som i första hand har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.
Den sociala ekonomin handlar alltså inte bara om ideellt arbete. Utan också om en tillväxt. Tanken är att det ska skapas fler jobb. Men idag pratar man också om social och hållbar tillväxt. Inte bara ekonomisk.
Dagens möte var ett första möte av flera. Jag tror det behövs många fler för att klargöra begreppen men jag tror att det är nödvändigt med mer samverkan mellan det offentliga och den sociala ekonomin. Det offentliga står inför många utmaningar kring vård och omsorg som vi alla måste vara med och lösa. Men spelregler måste klargöras. Man ska nyttja varandra men inte utnyttja. Och det måste vara långsiktigt.
Föreningar och andra organisationer som bidrar med samhällsnytta måste lyftas.

Inga kommentarer: