onsdag 11 april 2012

Ett enat Hässleholmen–motion

Nu är motionen om att se över trafiksituationen när det gäller Åsvägen på Hässleholmen inlämnad. Jag är glad att även övriga allianspartier är med på mitt initiativ.

Här är motionen i sin helhet. Som jag förstås hoppas ska gå igenom så snart som möjligt. Det är en ohållbar situation idag särskilt utanför Fjärdingskolan. Visst kan man tycka att man kan använda tunnlarna när man ska till bussen. Men är det bråttom och bussen står där. Så väljer man ju den snabbaste vägen.Och Hässleholmen är delad i två delar. Hässleholmen är ett område man jobbar med i kommunen för att förbättra den yttre miljön. Att göra två delar till ett måste vara början

Och frågan har diskuterats länge.

Motionen

Ett enat Hässleholmen

Åsvägen går från Hultamotet vid Rv40 och genom Hässleholmen till Smörhulegatan. Vägen används som genomfartsled till Brämhult av många trafikanter och hastigheten är begränsad till 50 km i timmen.

Vägen delar området Hässleholmen i två delar. Skolor och förskolor ligger på båda sidor om gatan samt affärscentrumet Hässle torg ligger på ena sidan vägen. Vid en undersökning gjord av AB Bostäder, Kommundelskontoret Brämhult och Hyresgästföreningen, som presenterades 2007, framförde de boende att de upplevde att gatan utgör en barriär mellan kvarteren och att trafikanterna inte respekterar hastighetsbegränsningen.

Det finns ett antal gångtunnlar under Åsvägen och dessutom en förhöjning i gatan vid Hässle torg. Dessvärre är det många som inte använder dessa. Orsakerna kan vara att man tycker att det är obehagligt att gå genom tunneln eller att det är av ren bekvämlighet. Vid Fjärdingskolan till exempel går personer rakt över gatan och/eller utmed gatan som saknar trottoarer för att komma till busshållplatsen. Det är ett under att ingen olycka inträffat hittills!

Ingen särskild hastighetsbegränsning gäller idag utanför skolorna.

Hela trafiksituationen behöver ses över för att minska genomfartstrafiken och bidra till att Hässleholmen blir ett enat område. Trafiken från Brämhult in till centrala staden kan exempelvis ledas via Smörhulegatan ut på Rv40. Ytterligare åtgärd kan vara att införa hastighetsbegränsning till 30 km/tim mellan Smörhulegatan och förbi Fjärdingskolan.

Med anledning av ovanstående yrkar jag därför att Kommunfullmäktige i Borås stad beslutar att uppdra åt Tekniska nämnden att:

- Se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen.

- Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i detta arbete.

Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M),
Sven-Erik Håkansson (C), Hans Gustavsson (KD)

Inga kommentarer: