tisdag 5 augusti 2014

Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck

Jag har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Borås om att Borås stad bör anställa en strateg som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck

Borås Stad har sedan länge välkomnat människor som sökt sig hit från andra länder och kulturer, antingen som arbetskraftsinvandrare eller som flykting undan krig och förföljelse. Det ska Borås Stad också göra i fortsättningen. Likaså ska Borås Stad stötta människor med rötter i andra kulturer att kunna bevara sin kultur i form av till exempel föreningsverksamhet.

Ibland är dock vissa kulturella mönster, oavsett religion, inte förenliga med svensk lag och då måste också kommunen säga ifrån att det inte accepteras och stötta dem som riskerar utsättas för brott mot dessa lagar.

Sedan länge har det varit förbjudet med könsstympning i Sverige. Det är inte tillåtet, vare sig denna utförs i Sverige eller en svensk medborgare åker utomlands och den genomförs där. Sedan 1 juli i år är det också förbjudet med barnäktenskap och tvångsäktenskap som sker utrikes.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett uppdrag från Regeringen att vara samordnare för att arbeta med dessa frågor och hedersrelaterat våld och förtryck i övrigt. På Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida beskrivs hedersrelaterat våld och förtryck så här:

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. ”

(Adressen till hemsidan: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx)

Även om det finns en nationell samordnare så är det i kommunerna det verkliga arbetet ska bedrivas. Det behövs ett långsiktigt arbete för att förebygga och förhindra eller reparera om skadan redan är skedd. Samverkan mellan olika myndigheter är A och O för ett positivt resultat. Flera kommuner har varit pilotkommuner och där finns samordnare för dessa frågor. I bland annat Söderhamn, som varit en av pilotkommunerna, har samverkan skett mellan skola, socialtjänst, polis och ungdomsmottagning med en strateg som samordnare. En viktig faktor är utbildning av personalen som träffar dem som kan vara utsatta för hedersförtryck. Eftersom också personal byts ut är det viktigt att utbildningen görs kontinuerligt. Arbetet har bland annat resulterat i att man kunnat rädda flera flickor från att utsättas för tvångsgifte med mera.

Erfarenheter finns således från flera kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett material till hjälp för att bedriva ett systematiskt arbete i dessa frågor.

Borås Stad bör tillsätta en strateg som samordnare för ett systematiskt arbete för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld och att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och regionen kommer till stånd.

I Borås Stad ska alla själva kunna välja vem de vill umgås med eller gifta sig med. Ingen ska utsättas för förtryck eller tvång. Ingen flicka eller pojke ska behöva bli bortgift mot sin vilja. Ingen ska få delar av kroppen bortskurna i form av könsstympning. Alla som ändå råkat illa ut ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till ett liv som de själva väljer.

Jag föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en tjänst som strateg med avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med motionens intentioner.

Anne-Marie Ekström (FP)

Inga kommentarer: