tisdag 24 mars 2015

Vart har Överenskommelsen mellan idéburna organisationer och Borås stad tagit vägen

Idag har jag lämnat in en fråga till kommunalrådet Lena Palmén om varför uppdraget att ta fram en Överenskommelse mellan idéburna organisationer och Borås stad bytt ägare. Utan att kommunfullmäktige ändrat beslutet. Ska inte organisationen följa beslut fattade av kommunfullmäktige.
Här är frågan som jag hoppas få svar på på torsdag i kommunfullmäktige

Fråga till kommunalrådet Lena Palmén från Anne-Marie Ekström (FP)

Varför följs inte kommunfullmäktiges beslut när det gäller samverkan med idéburna organisationer
Alla ideella organisationer och föreningar, även benämnda idéburna organisationer, som ställer upp där det offentliga samhället slutar är en viktig resurs som måste tas till vara och inte glömmas bort. På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala området och inom integrationsområdet - mellan regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer. Överenskommelsen inom det sociala området har som syfte att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som opinionsbildare. Därutöver ska den stödja framväxten av en större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området. Inom integrationsområdet är syftet att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och dessas etablering i samhället. Ett gott samspel mellan offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt för en god samhällsutveckling. 
I enlighet med den centrala Överenskommelsen har sedan överenskommelser gjorts på lokal och regional nivå. I december var en Överenskommelse framme i Västra Götalandsregionen som har skrivits under av cirka 70 idéburna organisationer och från regionen av regionfullmäktiges ordförande. 
Den 24 oktober 2013 biföll kommunfullmäktige en motion från undertecknad om att Borås stad skall ta fram en Överenskommelse mellan idéburna organisationer och Borås stad enlighet med den centrala Överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala området och inom integrationsområdet. Enligt kommunfullmäktiges beslut skulle Sociala omsorgsförvaltningen hantera Överenskommelsen inom det sociala området och Arbetslivsförvaltningen inom integrationsområdet.
Enligt vad jag fått veta på omvägar har nu båda uppdragen förts över till Fritids och folkhälsoförvaltningen utan att något nytt beslut fattats av kommunfullmäktige. Och ännu finns ingen Överenskommelse. Det är viktigt att den tas fram skyndsamt och att den gäller hela Borås stad. De idéburna organisationerna måste också vara delaktiga.
Mina frågor till kommunalrådet Lena Palmén  är
1.       Varför har Borås stad frångått kommunfullmäktiges beslut och vem har fattat beslut att uppdraget ska föras över till förvaltningen för Fritid och Folkhälsa. 
2.       När kommer en Överenskommelse mellan Borås stad och de idéburna organisationerna finnas framme.   

Anne-Marie Ekström

Folkpartiet Liberalerna

Inga kommentarer: