torsdag 16 januari 2014

Motion om HBTQ-policy i Borås Stad

Jag har tillsammans med Falco Güldenpfennig lämnat in följande motion till Borås kommunfullmäktig.regnbågsboan

Motion 2014-01-16
Kommunfullmäktige
Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunfullmäktige i Borås har vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att öka kunskapen och kompetensen kring HBTQ-frågor. 2005 fattades beslut att all personal ska genomgå utbildning i HBTfrågor och förtroendevalda rekommenderades att delta i sådan utbildning. Därefter har ytterligare beslut tagits i Kommunfullmäktige för att öka kunskapen kring HBTQ-frågor. I april 2011 beslutades att skolelever ska garanteras utbildning och i september 2013 beslutades att HBTQ-kompetensen ska ökas inom föreningslivet.
Tyvärr finns det fortfarande diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är därför viktigt att kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor finns inom kommunal verksamhet. För det finns två skäl. Dels för att personer som arbetar inom kommunen och som hör till gruppen HBTQ-personer ska kunna känna sig välkomna och våga vara den hen är och inte behöva låtsas vara någon annan. Dels för att anställda som möter medborgarna i kommunen ska kunna ha ett korrekt bemötande. Särskilt viktigt är detta inom skolan och skolundervisningen liksom inom vård- och omsorg. Men alla anställda bör ta del av utbildning i HBTQ.
Det har gått ett antal år sedan det första beslutet togs om utbildning av all personal. Det är viktigt att de beslut som fattats följs upp.
Det är också viktigt att de beslut som fattats kring HBTQ-frågor också finns dokumenterat på ett enhetligt sätt, till exempel i en policy. Till policyn ska också kopplas en handlingsplan med uppföljning.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad tar fram en HBTQ-policy i enlighet med motionen intentioner

Anne-Marie Ekström
Folkpartiet Liberalerna
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna

Inga kommentarer: